МОНГОЛЫН НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2010-2015 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТҮРГЭВЧИЛСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

МНЭММН-ээс Стратеги төлөвлөгөөний 2010-2015 оны хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийж амжилттай  дууслаа.

Тус түргэвчилсэн тайлангийн зорилго нь Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэгийн (МНЭММН) 2010-2015 оны стратеги төлөвлөлтийн хэрэгжилт хэрхэн хангагдсанд үнэлгээ хийхэд оршино. Үнэлгээний тайлан нь танилцуулга болон судалгааны хэсгүүдийг багтаасан үндсэн 2 бүлгээс бүрдэнэ.

Нэгдүгээр бүлэг буюу удиртгал хэсэгт байгууллагын танилцуулга, үнэлгээ хийх үндэслэл болон зорилгыг танилцуулж, хоёрдугаар бүлэгт үнэлгээний аргачлалыг тайлбарлалаа. Гуравдугаар бүлэгт баримт бичгийн болон асуумжийн аргын судалгаагаар гарсан үр дүнг танилцуулж, тайлангийн төгсгөлд судалгааны үр дүнд тулгуурлан хийсэн дүгнэлт, зөвлөмжийг боловсруулсан болно.
Та бүхэн түргэвчилсэн үнэлгээний тайланг [PDF] эндээс дарж үзнэ үү.