Нийгэмлэгийн 2018-2022 оны стратеги төлөвлөгөө

Нийгэмлэгийн  5 жилийн стратегийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа өмнөх стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээний дүгнэлт зөвлөмж, Нийгмийн эрүүл мэндийн дэлхийн нийгэмлэг болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаж буй нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөмж болон нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс гаргасан санал зэрэгт үндэслэсэн.   дэлгэрэнгүйн энд дарж үзнэ үү [PDF]