Open Medical Institute хөтөлбөрийн Залцбургийн олон улсын эмч нарын семинарын оролцогч

ЭЗШУИС-ын багш Г. Батсайхан