Агуулга:Эрүүл мэндийн статистикийн суурь мэдлэгийг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргахыг зорьсон. Статистик мэдээний боловсруулалт, дүн шинжилгээ, магадлал, хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд зэрэг уламжлалт сэдвүүдээс гадна эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд, компьютерийн хэрэглээ, дотоодын үнэлгээний түргэвчилсэн аргуудын талаар мэдлэг олгоно.

Номын үнэ: 5 000 төгрөг