Агуулга: Энэхүү ном нь өвчтөн болон хүн амын эрүүл мэндийн асуудлаар шийдвэр гаргадаг хүмүүст тэдгээр шийдвэрээ хамгийн сайн нотолгоонд тулгуурлан гаргахад туслах зорилготой бөгөөд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэхэд нотолгоонд тулгуурласан шийдвэр гаргах явдлыг нэмэгдүүлэх байдлаар зохион байгуулагдан бичигдсэн болно.

Номын үнэ: 6 000 төгрөг