Агуулга: Гүйцэтгэлийг сайжруулж, тэгш байдлыг хангах гарын авлага. Номыг зохиогчид эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тогтолцоог хэрхэн боловсронгуй болгон сайжруулах талаар практик чиг баримжаа өгөхийн тулд дүн шинжилгээний олон төрлийн арга, олон улсын хэмжээний туршлагуудыг нэгтгэсэн байна. Эдийн засгийн дүн шинжилгээ, улс төрийн стратеги, менежментийн асуудалд тулгуурласан энэхүү бүтээл асуудал, бэрхшээлийг тодорхойлох, учир шалтгааныг оношлох, шийдэх арга замыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд уншигчдыг алхам алхмаар хөтөлнө

Номын үнэ: 10 000 төгрөг