Агуулга: Эрүүл мэндийн бодлого боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах, мэдээлэл түгээхэд нийгмийн эрүүл мэндэд ашиглагдаж буй тодорхойлолт, илэрхийлэл, ерөнхий ойлголт, төсөөллийг нэг мөр болгох, тэдгээрийг эх хэлний онцлогт тохируулан буулгахад чиглэсэн.