Нийгэмлэг нь Хууль зүйн яамны “Архидан согтуурахтай тэмцэх сан”-гийн дэмжлэгтэйгээр “Эрүүл мэнд, эдийн засагт учруулах архины дарамтыг судлах нь” судалгааны ажлыг 2015 оны 7-12 сарын хугацаанд амжилттай хийж дуусгалаа.

Судалгаанд архины хэрэглээний өнөөгийн байдалд дүгнэлт хийж, эрүүл мэнд, эдийн засагт учруулж буй дарамтыг шууд ба шууд бус зардлаар тооцоолж, анхан шатанд архидан согтуурахын эсрэг хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, цаашид архины хор уршигтай үр дагавар, нөлөөг бууруулахад анхаарах зүйлсийн талаар зөвлөмж боловсруулснаараа онцлог юм.

Та судалгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл эндээс үзнэ үү.