Агуулга: Эрүүл мэндийг дэмжин ажилладаг төрөл бүрийн мэргэжлийн хүмүүсийн ажлын зорилго болон хүсч буй үр дүнгээ тодорхой мэддэг болоход нь амин чухал онолын мэдлэг, практик ажлын үндэс суурийг тавихад нь чиглэсэн болно. Энэ ном нь олон төрлийн мэргэжлийн хүмүүсийн хэрэглээнд нийцтэй бөгөөд тэдний ажилтай холбоотой жишээнүүдийг тусгаж, харилцааны аргыг ашигласан дасгалуудтай, уншиж судлàхад хялбар, дөхөмтэй ном юм.

Номын үнэ: 10 000 төгрөг