Нийгэмлэг нь “Дорноговь аймгийн хүн амын эрүүл мэндийн тойм үнэлгээ”-г AREVA Монгол компанийн захиалгаар хийж, үр дүнгийн танилцуулах уулзалтыг хамтран ажиллагч байгууллагуудын дунд 2014 оны 11 сарын 7-ны өдөр ЭМЯ-ны хурлын танхимд зохион байгууллаа.

Тус үнэлгээний зорилго нь Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, хүн амын эрүүл мэндийн төлөв байдлын талаар сүүлийн 5 жилд хийгдсэн судалгаа шинжилгээ, статистик үзүүлэлт дээр үндэслэн баримт бичгийн той судалгаа гаргах юм.

Үнэлгээний товчлолыг англи, монгол хэлнээс үзнэ үү.