Он: 2008

Зорилго: НҮБ-ын ХДХВ/ДОХ-ын сургалтын стратегийг үр дүнтэй төлөвлөх, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох

Зорилт:

  1. Монголын НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагуудын ажилтнуудын БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага, дадлын өнөөгийн байдлыг үнэлэх
  2. НҮБ-ын ажилтнуудын БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын талаарх мэдээллийн хэрэгцээг тогтоох

Үйл ажиллагаа:

  1. Экселд оруулсан цуглуулсан мэдээг SPSS11.0 програмд шилжүүлэн хувиргаж, мэдээг шалгаж цэвэрлэх
  2. Мэдээнд дүн шинжилгээ хийж, мэдлэг, хандлага, зан үйлийн үзүүлэлтүүдийг бусад үзүүлэлттэй статистикийн магадлалтай эсэхийг шалгах
  3. НҮБ-ын ХДХВ/ДОХ-ын сургалтын стратегийг үр дүнтэй төлөвлөх, хэрэгжүүлэх талаар зөвлөмж боловсруулах

Гарах үр дүн:

  • Монголын НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагуудын ажилтнуудын БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага, дадлын өнөөгийн байдлыг үнэлнэ
  • НҮБ-ын ХДХВ/ДОХ-ын сургалтын стратегийг үр дүнтэй төлөвлөх, хэрэгжүүлэх талаар зөвлөмж гарна

Санхүүжүүлэгч байгууллага: НҮБ-ын Хүн амын сан

Төсөв: $150.00 ам.доллар