Жил: 2007

Зорилго:  “Эрүүл монгол хүн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энгийн, үр дүнтэй, хямд төсөр арга замыг судалж үзсэний үндсэн дээр нотолгоонд суурилсан баримт  бүхий санал боловсруулах

Үйл ажиллагаа:

  • Мэдээлэл баримт цуглуулах, уншиж тоймлох
  • Үйл ажиллагааны санал боловсруулж дүгнэлт гаргах, тайлан бичих
  • Үйл ажиллагаанд шаардлагатай хөрөнгийн тооцоо хийх

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Эрүүл мэндийн яам

Төсөв: 1.701.500 төгрөг