Он: 2004-2007

Зорилго: Үндэсний хэмжээнд өргөн хэрэглэгдэх НЭМ-ийн тодорхойлолт, нэр томъёо бүхий толь бичгийг орчуулах

Зорилт:

  • Хэрэглээний давтамж ба ойлгогдохуйц байдлыг нь харгалзан монгол хэл дээр өргөн хэрэглэгдэх НЭМ-ийн тодорхойлолт, ойлголт, нэр томъёоны ерөнхий стандартыг бий болгох
  • Хэл шинжлэлийн ялгаатай өвөрмөц шинжүүдийг илрүүлж, тэмдэглэл хөтлөх 
Хүлээгдэж буй үр дүн:
  • НЭМ-ийн нэр томъёоны албан ёсны дэлгэрэнгүй толь бичиг Монгол хэл дээр орчуулагдана.
  • НЭМ-ийн ойлголт, тодорхойлолт ба нэр томъёонууд системчлэгдэнэ.
  • Багш, оюутан, судлаачид өргөн хэрэглэнэ. 
Санхүүжүүлэгч байгууллага: Нээлттэй нийгэм хүрээлэн
 
Төсөв:  US$ 10.000

Хамтран ажиллагч байгууллага:  Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль