Он: 2006 
Зорилго: Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлагын санхүүжүүлсэн Эх хүүхдийн эрүүл мэнд төслийн үр нөлөө, тогтвортой байдалд эцсийн үнэлгээг хийх
Зорилтууд:

1.  Япон Монгол талын төсөлд оролцох хувь нэмрийг тодруулах, төсөл, төлөвлөгөөний ололт амжилтыг нэгтгэн дүгнэх

2.  5 шалгуураар төслийн ололт амжилтыг дэлгэрэнгүй үнэлгээгээр гүйцэтгэнэ (үр ашигтай байдал, бүтээмж, нөлөө, ач холбогдол, тогтвортой байдал)

Үйл ажиллагаа:

Чанарын болон тоон өгөгдөл цуглуулсан: (1) байгаа материал, хяналт үнэлгээ хийсэн тайлангуудад дүн шинжилгээ хийх; (2) төслийн гишүүд, эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд Улаанбаатар, Өвөрхангай аймаг дахь үндсэн оролцогч талуудын төлөөлөгчидтэй ярилцлага хийх; (3) мэдээлэх үйл ажиллагаа, МСС-ы материал ашиглалт, хэвлэл мэдээллийн кампанит ажил зэрэгт шууд ажиглалт хийх (4 )төслийн үр дүн, тогтвортой байдалд хийсэн эцсийн дүгнэлтээр  гол оролцогч талуудтай нэг өдрийн семинар хийх.

Гарах үр дүн: 

Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг, Эрүүл мэндийн яам, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2002 онд хийсэн The ex-post evaluation verified the important issues relating to the project impact and sustainability observed 3 years after project completion and joint evaluation in 2002 by JICA, Ministry of Health and World Health Organization.

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг

Төсөв:  6750 ам.Долл
Хамтрагчид:  Nil