Он: 2006
Судлаачид: Б. Машбадрах MD, С. Төгсдэлгэр НЭМ-ийн магистр, Б. Хонгорзул НЭМ-ийн магистр, Б. Төмөрбат НЭМ-ийн магистр.
Зорилго: ДЭМБ-ын ТХСК-ийн Монгол улс дахь хэрэгжилтийг үнэлэх, үнэлгээний дүн, зөвлөмжүүдийг олон нийт, хэрэгжүүлэгч байгууллагууд болон шийдвэр гаргагч нарын сонорт хүргэх
Зорилт: 
  1. Тамхины хяналттай холбоотой үндэсний хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөрүүд ТХСК-ийн зорилт, үндсэн зарчмуудтай хэр нийцэж байгааг үнэлэх
  2. Тамхины сурталчилгааг хориглох талаар ТХСК-ийн заалтуудын хэрэгжилтийг үнэлэх
  3. ТХСК-ийн хэрэгжилтийг сайжруулах талаар стратегийн зөвлөмж боловсруулах
  4. Судалгааны дүнг олон нийт болон шийдвэр гаргагчдад түгээх

Үйл ажиллагаа:

  1. Тамхины хяналттай холбоотой 29 хууль болон бодлогын баримт бичгүүдэд тойм хийж, ТХСК-ийн зорилт, үндсэн зарчим, заалттай хэр нийцэж байгааг тогтоосон.
  2. Сонин хэвлэл болон телевизийн нэвтрүүлгүүдийг хянах замаар тамхины сурталчилгааг хориглосон хуулийн заалтуудын хэрэгжилтийг үнэлсэн.
  3. УИХ-ын 12 гишүүнээс тамхины хяналтын талаарх бодлогын хэрэгжилт, түүнийг сайжруулах арга замын талаар ярилцлага авсан.

Гарах үр дүн:

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Канадын тамхины хяналтын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Төсөв: US$9,000
 Partners: nil