“Монгол улс дахь эрүүл мэндийн байгууллагын нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдалд Ковид-19 цар тахлын үзүүлэх нөлөөг үнэлэх нь” үнэлгээ

Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг (МНЭММН) нь “Монгол улс дахь эрүүл мэндийн байгууллагын нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдалд Ковид-19 цар тахлын үзүүлэх нөлөөг үнэлэх нь” үнэлгээг 2021.09.14-2021.12.30-ны хооронд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар, ЭМЯ-ны дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэлээ. Үнэлгээний зорилго нь Ковид-19 цар тахлын үед эрүүл мэндийн байгууллага дахь нэн шаардлагатай…

Read More