“ЭРҮҮЛ ЗҮРХ-ЭРҮҮЛ УЛААНБААТАР” хөтөлбөрийн Хяналт үнэлгээний  төсөл

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Оном сан, нийслэлийн 142 өрхийн эрүүл мэндийн төв, Швейцарь улсын Новартис сан болон бусад олон талууд хамтран “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийг Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн зорилго нь цусны даралтын тусламж үйлчилгээг (урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлэг үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, менежмент) анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын…

Read More

“Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийн үнэлгээ

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Оном сан, нийслэлийн 142 өрхийн эрүүл мэндийн төв, Швейцарь улсын Новартис сан болон бусад олон талууд хамтран “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийг Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2016-2019 онд хэрэгжүүллээ. Хөтөлбөрийн зорилго нь цусны даралтын тусламж үйлчилгээг (урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлэг үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, менежмент) анхан шатны эрүүл мэндийн…

Read More

“МОНГОЛ УЛСАД НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ”

Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг хамтран Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийг 2015-2019 онд 10 аймаг болон Улаанбаатар хотын 3 дүүргүүдийг хамруулан хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн зорилго нь төрөөс олон нийтэд үзүүлдэг үйлчилгээ, бусад шаардлагатай хэрэгцээг зохистой хэмжээнд хүргэхтэй холбоотой асуудлаар иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын зүгээс төрд хариуцлага тооцох, мөн хариуцан тайлагнах үйл явцыг сайжруулах,…

Read More