Дорноговь аймгийн хүн амын эрүүл мэндийн тойм үнэлгээ

Нийгэмлэг нь “Дорноговь аймгийн хүн амын эрүүл мэндийн тойм үнэлгээ”-г AREVA Монгол компанийн захиалгаар хийж, үр дүнгийн танилцуулах уулзалтыг хамтран ажиллагч байгууллагуудын дунд 2014 оны 11 сарын 7-ны өдөр ЭМЯ-ны хурлын танхимд зохион байгууллаа. Тус үнэлгээний зорилго нь Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, хүн амын эрүүл мэндийн төлөв байдлын талаар сүүлийн 5…

Read More

Эрүүл мэндийн шинэчлэлийг зөв хийх нь

Агуулга: Гүйцэтгэлийг сайжруулж, тэгш байдлыг хангах гарын авлага. Номыг зохиогчид эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тогтолцоог хэрхэн боловсронгуй болгон сайжруулах талаар практик чиг баримжаа өгөхийн тулд дүн шинжилгээний олон төрлийн арга, олон улсын хэмжээний туршлагуудыг нэгтгэсэн байна. Эдийн засгийн дүн шинжилгээ, улс төрийн стратеги, менежментийн асуудалд тулгуурласан энэхүү бүтээл асуудал, бэрхшээлийг тодорхойлох, учир шалтгааныг оношлох, шийдэх…

Read More

Нийгмийн эрүүл мэндийн түгээмэл нэр томъёоны англи-монгол тайлбар толь

Агуулга: Эрүүл мэндийн бодлого боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах, мэдээлэл түгээхэд нийгмийн эрүүл мэндэд ашиглагдаж буй тодорхойлолт, илэрхийлэл, ерөнхий ойлголт, төсөөллийг нэг мөр болгох, тэдгээрийг эх хэлний онцлогт тохируулан буулгахад чиглэсэн.

Read More

Эрүүл мэндийн статистик Агуулга:Эрүүл мэнд

Агуулга:Эрүүл мэндийн статистикийн суурь мэдлэгийг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргахыг зорьсон. Статистик мэдээний боловсруулалт, дүн шинжилгээ, магадлал, хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд зэрэг уламжлалт сэдвүүдээс гадна эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд, компьютерийн хэрэглээ, дотоодын үнэлгээний түргэвчилсэн аргуудын талаар мэдлэг олгоно. Номын үнэ: 5 000 төгрөг

Read More