“Олон нийттэй харилцах арга зүй” сургалт

Энэхүү сургалт нь олон нийттэй үр дүнтэй харилцах, өөрсдийн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг хэрхэн үр дүнтэй, хүртээмжтэйгээр хүргэх, олон нийтийн оролцоог хангахад уламжлалт арга барилаас гадна орчин үеийн дэвшилтэт шинэлэг арга хэрэгслүүдийг оновчтойгоор хэрэглэхэд суралцана. Тус сургалтыг Эрүүл аюулгүй байдлын индекс (ЭАБИ)-ийн шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг сайжруулахад Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран гэрээ байгуулсны үндсэн…

Read More

Эрүүл мэндийг дэмжих нь

Агуулга: Эрүүл мэндийг дэмжин ажилладаг төрөл бүрийн мэргэжлийн хүмүүсийн ажлын зорилго болон хүсч буй үр дүнгээ тодорхой мэддэг болоход нь амин чухал онолын мэдлэг, практик ажлын үндэс суурийг тавихад нь чиглэсэн болно. Энэ ном нь олон төрлийн мэргэжлийн хүмүүсийн хэрэглээнд нийцтэй бөгөөд тэдний ажилтай холбоотой жишээнүүдийг тусгаж, харилцааны аргыг ашигласан дасгалуудтай, уншиж судлàхад хялбар, дөхөмтэй…

Read More

Эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратеги (2014 он)

Номын нэр: Эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратеги Зориулалт: Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтэн, эрүүл мэдийн даатгалын салбарт ажиллагчид, эрүүл мэндийн даатгалыг сонирхогч, судлаачид болон даатгуулагчид, даатгалын чиглэлээр мэдлэг авахыг хүссэн хэн ч ашиглах боломжтой. Тус стратегийг эндээс татаж авна уу.

Read More