Халдварт өвчлөлүүд

ХДХВ/ДОХ -ын эсрэг үндэсний хариу арга хэмжээний хөндлөнгийн үнэлгээ ,Монгол, 2008 [pdf] ХДХВ/ДОХ -ын эсрэг Монголын боловсролын салбарын оролцоо, 2009 [doc] 100% бэлгэвч хөтөлбөр ба БЗДХ-ын үйлчилгээнд хийсэн үнэлгээ, Монгол, 2009 [doc] Эрүүл мэндийн салбарын стратеги төлөвлөгөө, 2006-2015, Бүлэг 1 [pdf] ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-ын Үндэсний стратеги төлөвлөгөө, Монгол, 2009-2015 [doc] Мянганы хөгжлийн зорилтууд, Монгол, 2007 [pdf] Сүрьеэгийн…

Read More

Халдварт өвчлөлүүд

ХДХВ/ДОХ -ын эсрэг үндэсний хариу арга хэмжээний хөндлөнгийн үнэлгээ ,Монгол, 2008 [pdf] ХДХВ/ДОХ -ын эсрэг Монголын боловсролын салбарын оролцоо, 2009 [doc] 100% бэлгэвч хөтөлбөр ба БЗДХ-ын үйлчилгээнд хийсэн үнэлгээ, Монгол, 2009 [doc] Эрүүл мэндийн салбарын стратеги төлөвлөгөө, 2006-2015, Бүлэг 1 [pdf] ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-ын Үндэсний стратеги төлөвлөгөө, Монгол, 2009-2015 [doc] Мянганы хөгжлийн зорилтууд, Монгол, 2007 [pdf] Сүрьеэгийн хөтөлбөрийн үнэлгээ, Монгол,…

Read More