Бүх гишүүдийн IV хурал 2009 оны 8-р сарын 28

2009 оны 8-р сарын 28-ны өдөр Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэгийн бүх гишүүдийн IV хурал Бодь цамхагийн хурлын танхимд болж өнгөрөв. Бүртгэлтэй 88 гишүүнээс 20 гишүүн гадаадад, 24 гишүүн хүндэтгэх шалтгааны улмаас оролцох боломжгүйгээ мэдэгдсэн бөгөөд хуралд нийт 23 гишүүн хүрэлцэн ирж, хурлын ирц 52% байв. Хурлаар нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал 2007-2009 оны үйл ажиллагааны…

Read More

Монголын НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагуудын ажилтнуудын ХДХВ/ДОХ-ын талаарх суурь судалгаанд дүн шинжилгээ хийж, тайлан бичих

Он: 2008 Зорилго: НҮБ-ын ХДХВ/ДОХ-ын сургалтын стратегийг үр дүнтэй төлөвлөх, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох Зорилт: Монголын НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагуудын ажилтнуудын БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага, дадлын өнөөгийн байдлыг үнэлэх НҮБ-ын ажилтнуудын БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын талаарх мэдээллийн хэрэгцээг тогтоох Үйл ажиллагаа: Экселд оруулсан цуглуулсан мэдээг SPSS11.0 програмд шилжүүлэн хувиргаж, мэдээг шалгаж цэвэрлэх Мэдээнд дүн шинжилгээ хийж, мэдлэг, хандлага, зан үйлийн үзүүлэлтүүдийг…

Read More

Монгол улсад бэлгэвчийн цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хэрэгцээний шуурхай үнэлгээ

Он: 2007-2008 Зорилго:  Монгол улсад бэлгэвчийн цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлага, нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоох Зорилт: Эрэгтэй, эмэгтэй бэлгэвчийн хангамж, хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг оролцогч талуудыг тодорхойлох, оролцуулах Манай улсын бэлгэвчийн хангамж, хэрэглээг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлын зураглалыг гаргах Бэлгэвчийн хэрэглээг дэмжиж байгаа болон хязгаарлаж буй хүчин зүйлсийг тогтоох Бэлгэвчийн цогц…

Read More

Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ухуулга нөлөөллийн ажил

Он: 2007-2008 Зорилго:  Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулахад шийдвэр гаргагч нарын дэмжлэгийг авах Зорилт: Эрүүл мэндийн зурагтай анхааруулгыг янжуур тамхины сав, баглаа боодолд тавих талаар шийдвэр гаргагч нарт зөв мэдээлэл хүргэж, хандлагыг нь өөрчлөх 100% тамхигүй орчин бүрдүүлэх, тамхины зар сурталчилгааг хориглох талаар шийдвэр гаргагч нарт зөв мэдээлэл хүргэж, хандлагыг нь өөрчлөх Үйл ажиллагаа: Янжуур…

Read More