“Олон нийтийн хэрэгцээг оролцооны аргаар үнэлэх нь” сэдэвт сургалтыг Монголын ДОХ-той тэмцэх үндэсний сантай хамтран төрийн бус байгууллагуудад явуулах

Он: 2007 он Зорилго: 3 өдрийн сургалтаар оролцогчид хөтөлбөрийг боловсруулах үйл явцын хэсэг болох тэдний хамтын ажиллагаанд тулгуурлан хэрэгцээг тодорхойлоход туслах арга барил, чадвар эзэмшиж, гарын авлагаар хангагдана. Сургалтын үеэр оролцогчид БЗДХ, ДОХ/ХДХВ-д хамаарах асуудлуудыг судлах, бэлгийн эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах, хамтын ажиллагааг дэмжих үйл ажиллагаа болон хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгцээг тодорхойлоход олон нийтийн оролцоо үнэтэй хувь нэмэр…

Read More

Нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах

Он:  2005-2007  Зорилго:  Монголын НЭМС-ийн магистрын сургалтын хөтөлбөрийг гадаадын нэр хүндтэй НЭМС-тай хамтран олон улсын стандартад ойртуулан боловсруулах Зорилт: Английн Бирмингхамын их сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэнд, Эпидемиологийн тэнхмийн туслалцаатайгаар Монголын НЭМС-ийн магистрын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах Тус сургуулийн багш нарын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, тохирсон сургалтын хөтөлбөрийг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх Багш оюутнуудад зориулсан шинэ агуулга, аргачлал бүхий…

Read More

Эрүүл монгол хүн

Жил: 2007 Зорилго:  “Эрүүл монгол хүн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энгийн, үр дүнтэй, хямд төсөр арга замыг судалж үзсэний үндсэн дээр нотолгоонд суурилсан баримт  бүхий санал боловсруулах Үйл ажиллагаа: Мэдээлэл баримт цуглуулах, уншиж тоймлох Үйл ажиллагааны санал боловсруулж дүгнэлт гаргах, тайлан бичих Үйл ажиллагаанд шаардлагатай хөрөнгийн тооцоо хийх Санхүүжүүлэгч байгууллага: Эрүүл мэндийн яам Төсөв: 1.701.500 төгрөг

Read More

НЭМ-ийн түгээмэл нэр томъёоны тайлбар толь бичгийг Монгол хэл дээр боловсруулах

Он: 2004-2007 Зорилго: Үндэсний хэмжээнд өргөн хэрэглэгдэх НЭМ-ийн тодорхойлолт, нэр томъёо бүхий толь бичгийг орчуулах Зорилт: Хэрэглээний давтамж ба ойлгогдохуйц байдлыг нь харгалзан монгол хэл дээр өргөн хэрэглэгдэх НЭМ-ийн тодорхойлолт, ойлголт, нэр томъёоны ерөнхий стандартыг бий болгох Хэл шинжлэлийн ялгаатай өвөрмөц шинжүүдийг илрүүлж, тэмдэглэл хөтлөх  Хүлээгдэж буй үр дүн: НЭМ-ийн нэр томъёоны албан ёсны дэлгэрэнгүй толь бичиг…

Read More

Эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл ба тогтвортой санхүүжилт сэдэвт үлгэр жишээ сургалтыг Монгол улсад зохион байгуулах

Он: 2006, 2007 Зорилго: Монгол улс эрүүл мэндийн салбарын шийдвэр гаргагчид, удирдах ажилтнуудад шинэчлэлийн янз бүрийн хувилбаруудын давуу болон сул талыг үнэлж, эрүүл мэндийн салбар дахь шинэчлэлийн парадигм, тулгарч буй бэрхшээлийн талаар нийтлэг ойлголттой болгож чадавхийг бэхжүүлэх Зорилт: Эрүүл мэндийн эдийн засаг, санхүүжилт болон эрүүл мэндийн өөрчлөлт шинэчлэлийн бусад чиглэлээр ажиллаж буй дунд ба дээгүүр шатны шийдвэр…

Read More