Өрхийн эмнэлгээр дамжуулан сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийг нийгмийн амьдралд оролцуулах чадвар олгох

Он: 2006 Зорилго:  Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалан, бэхжүүлэхийн тулд мэргэжилтнүүдийн чадавхийг нэгтгэх, олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх замаар Монгол улсын нийгмийн эрүүл мэндийн тогтвортой хөгжлийг дэмжин ажиллах Зорилт:  1.      Өрхийн эмнэлгийн дэргэд сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн биеэ даасан, өөртөө арчтай байдлыг нь нэмэгдүүлэх сургалтын нэгж байгуулах 2.      Хорооны удирдлага, нийгмийн ажилтан, хэсгийн дарга нарт сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн нийгмийн…

Read More

Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр нөлөөллийн үнэлгээ хийх

Жил: 2006 Зорилго: Монгол Улсын засгийн газрын “Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөрийн 2-р шатны үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнг хүн амын эрүүл мэнд, нийгэм эдийн засагт үзүүлсэн үр нөлөөг цогц байдлаар үнэлэх Зорилт: Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааны ололт амжилт, үр дүн, сургамж, иод дутлын эмгэгээс бүрэн ангижрах чиглэлээр цаашид зохион байгуулах үйл ажиллагааны чиглэл тодорхойлоход…

Read More

Улаанбаатар хотын биеэ үнэлэгчдийн дунд хийсэн шуурхай үнэлгээ

Он: 2006  Зорилго:  Судалгааны зорилго нь Улаанбаатар хотод биеэ үнэлэх байдал ямар байгаад үнэлгээ хийж, биеэ үнэлэгчдийн байршлын зураглалыг гаргаж, эмэгтэй биеэ үнэлэгчид болон тэдний үйлчлүүлэгчдийн дунд ХДХВ-ийн халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар зөвлөмж гаргахад оршино. Зорилт: 1.  Улаанбаатар хотын эмэгтэй биеэ үнэлэгчдийн байдалд дараах чиглэлээр үнэлгээ хийх: Эмэгтэй биеэ үнэлэгчдийн…

Read More

Улаанбаатар хотын өрхийн эмнэлгүүдийн эмч, сувилагчдын ёс зүйг сайжруулах сургалт явуулах

Он: 2006 Зорилго: Улаанбаатар хотын зарим өрхийн эмнэлгүүдэд эмч, ажилтнуудыг нь сургах замаар нээлттэй, ил тод, хариуцлагатай, ёс зүйтэй байдлыг дээшлүүлж, хүнд суртал, чирэгдэл үүсч байгаа нөхцлийг арилгахад чиглэсэн үйл ажиллагаа нэвтрүүлэх Зорилт: Сонгогдсон өрхийн эмнэлгүүдийн нээлттэй, ил тод, ёс зүйтэй, хариуцлагатай, шуурхай, соёлч боловсон үйлчилгээний одоогийн байдал болон хүнд суртал, чирэгдэл үүсч буй нөхцлийг илрүүлэх Илэрсэн…

Read More

Эх хүүхдийн эрүүл мэнд төсөлд эцсийн үнэлгээ хийх судалгаа

Он: 2006  Зорилго: Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлагын санхүүжүүлсэн Эх хүүхдийн эрүүл мэнд төслийн үр нөлөө, тогтвортой байдалд эцсийн үнэлгээг хийх Зорилтууд: 1.  Япон Монгол талын төсөлд оролцох хувь нэмрийг тодруулах, төсөл, төлөвлөгөөний ололт амжилтыг нэгтгэн дүгнэх 2.  5 шалгуураар төслийн ололт амжилтыг дэлгэрэнгүй үнэлгээгээр гүйцэтгэнэ (үр ашигтай байдал, бүтээмж, нөлөө, ач холбогдол, тогтвортой байдал) Үйл…

Read More

Монгол улсын үндэсний бодлогыг, ДЭМБ-ын тамхины хяналтын суурь конвенцитэй харьцуулсан судалгааны дүн

Он: 2006 Судлаачид: Б. Машбадрах MD, С. Төгсдэлгэр НЭМ-ийн магистр, Б. Хонгорзул НЭМ-ийн магистр, Б. Төмөрбат НЭМ-ийн магистр. Зорилго: ДЭМБ-ын ТХСК-ийн Монгол улс дахь хэрэгжилтийг үнэлэх, үнэлгээний дүн, зөвлөмжүүдийг олон нийт, хэрэгжүүлэгч байгууллагууд болон шийдвэр гаргагч нарын сонорт хүргэх Зорилт:  Тамхины хяналттай холбоотой үндэсний хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөрүүд ТХСК-ийн зорилт, үндсэн зарчмуудтай хэр нийцэж байгааг үнэлэх Тамхины сурталчилгааг…

Read More