Монголын залуучуудын дунд ДОХ / БЗДХ-ийн талаарх Мэдлэг, Хандлага, Дадалд хийсэн судалгаа

Төслийн нэр: Монголын залуучуудын дунд ДОХ / БЗДХ-ийн талаарх Мэдлэг, Хандлага, Дадалд хийсэн судалгаа Он: 2005  Зорилго: 15-24 насны залуучуудын дунд ДОХ / БЗДХ-ийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадалд үнэлгээ өгөх  Зорилт: Залуучуудын дунд ДОХ /БЗДХ /ХДХВ-ийн мэдлэг, хандлагын түвшинг үнэлэх Залуучуудын ДОХ /БЗДХ /ХДХВ-аас урьдчилан сэргийлэх дадалд үнэлгээ хийх Үйл ажиллагаа: Тоон, чанарын судалгааны аргууд…

Read More