Үндэсний Нөхөн Үржихүйн Хөтөлбөрт зориулсан удирдлагын арга хэрэгслийн цомог боловсруулах

Жил: 2004 Зорилго: Үндэсний Нөхөн Үржихүйн хөтөлбөрт зориулан арга хэрэгслийн цомог боловсруулж техникийн туслалцаа үзүүлэх Зорилт: Удирдлагын заавар болон хөтөлбөрийг дэмжих материал боловсруулж  Үндэсний Нөхөн үржихүйн хөтөлбөрт техникийн туслалцаа үзүүлэх Нөхөн Үржихүйн хөтөлбөрийн удирдлагуудад сургалт явуулах Үйл ажиллагаа: НЭМ, эрүүл мэндийн удирдлагын чиглэлээр урьд нь хийгдсэн баримт материал болон бусад хөтөлбөрүүдийг дахин хянах Хамтран ажилладаг аймаг, дүүрэг,…

Read More

Монгол улс дахь нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын сургалтын хэрэгцээнд хийсэн үнэлгээ

Он: 2004   Зорилго: Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн сургалтын одоогийн байдал болон хэрэгцээг үнэлж, түүнийг сайжруулах стратегийг тодорхойлох Зорилт: Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн сургалтын одоогийн байдал болон хэрэгцээг үнэлэх, үүнийг сайжруулах стратегийг тодорхойлох Үйл ажиллагаа: Олон улсын хэмжээний лавлагаа материал ном зохиолуудын тойм судалгаа, Үндэсний хөтөлбөрүүд, хууль тогтоомжууд зэрэг холбогдох баримт бичгийн тойм судалгаа, Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнууд, удирдагчид,…

Read More

Тамхины хуулинд өөрчлөлт оруулахыг дэмжих нөлөөллийн үйл ажиллагаа

Төслийн нэр: Тамхины хуулинд өөрчлөлт оруулахыг дэмжих нөлөөллийн үйл ажиллагаа Он: 2003 Зорилго:  Тамхины хяналтын хуулинд тамхины үнийг нэмэгдүүлэх өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж өндөр түвшний бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчид болон олон нийтэд зориулсан нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах Зорилт: Тамхины үнийг нэмэгдүүлэхийн ач холбогдлыг өндөр түвшний бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчид болон олон нийтэд ойлгуулах зорилгоор мэдээллийн эх сурвалж материалуудыг боловсруулж, хүргэх…

Read More