Эрүүл мэндийн шинэчлэлийг зөв хийх нь

Агуулга: Гүйцэтгэлийг сайжруулж, тэгш байдлыг хангах гарын авлага. Номыг зохиогчид эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тогтолцоог хэрхэн боловсронгуй болгон сайжруулах талаар практик чиг баримжаа өгөхийн тулд дүн шинжилгээний олон төрлийн арга, олон улсын хэмжээний туршлагуудыг нэгтгэсэн байна. Эдийн засгийн дүн шинжилгээ, улс төрийн стратеги, менежментийн асуудалд тулгуурласан энэхүү бүтээл асуудал, бэрхшээлийг тодорхойлох, учир шалтгааныг оношлох, шийдэх…

Read More

Нийгмийн эрүүл мэндийн түгээмэл нэр томъёоны англи-монгол тайлбар толь

Агуулга: Эрүүл мэндийн бодлого боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах, мэдээлэл түгээхэд нийгмийн эрүүл мэндэд ашиглагдаж буй тодорхойлолт, илэрхийлэл, ерөнхий ойлголт, төсөөллийг нэг мөр болгох, тэдгээрийг эх хэлний онцлогт тохируулан буулгахад чиглэсэн.

Read More

Эрүүл мэндийн статистик Агуулга:Эрүүл мэнд

Агуулга:Эрүүл мэндийн статистикийн суурь мэдлэгийг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргахыг зорьсон. Статистик мэдээний боловсруулалт, дүн шинжилгээ, магадлал, хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд зэрэг уламжлалт сэдвүүдээс гадна эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд, компьютерийн хэрэглээ, дотоодын үнэлгээний түргэвчилсэн аргуудын талаар мэдлэг олгоно. Номын үнэ: 5 000 төгрөг

Read More

Нотолгоонд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж

Агуулга: Энэхүү ном нь өвчтөн болон хүн амын эрүүл мэндийн асуудлаар шийдвэр гаргадаг хүмүүст тэдгээр шийдвэрээ хамгийн сайн нотолгоонд тулгуурлан гаргахад туслах зорилготой бөгөөд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэхэд нотолгоонд тулгуурласан шийдвэр гаргах явдлыг нэмэгдүүлэх байдлаар зохион байгуулагдан бичигдсэн болно. Номын үнэ: 6 000 төгрөг

Read More

Эрүүл мэндийг дэмжих нь

Агуулга: Эрүүл мэндийг дэмжин ажилладаг төрөл бүрийн мэргэжлийн хүмүүсийн ажлын зорилго болон хүсч буй үр дүнгээ тодорхой мэддэг болоход нь амин чухал онолын мэдлэг, практик ажлын үндэс суурийг тавихад нь чиглэсэн болно. Энэ ном нь олон төрлийн мэргэжлийн хүмүүсийн хэрэглээнд нийцтэй бөгөөд тэдний ажилтай холбоотой жишээнүүдийг тусгаж, харилцааны аргыг ашигласан дасгалуудтай, уншиж судлàхад хялбар, дөхөмтэй…

Read More

Эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратеги (2014 он)

Номын нэр: Эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратеги Зориулалт: Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтэн, эрүүл мэдийн даатгалын салбарт ажиллагчид, эрүүл мэндийн даатгалыг сонирхогч, судлаачид болон даатгуулагчид, даатгалын чиглэлээр мэдлэг авахыг хүссэн хэн ч ашиглах боломжтой. Тус стратегийг эндээс татаж авна уу.

Read More

Гэр бүлийн сайн сайхны төлөө (2011 он)

Эрэгтэйчүүдийн (болон эмэгтэйчүүдийн) гаргадаг хамгийн муухай зан авир болон зарим эрэгтэйчүүдийн нүүр тулахаас өөр аргагүй болсон нөхцөл байдлын уг шалтгаан нь архи дарсыг хэтрүүлэн хэрэглэх явдал юм. Хүнд хэцүү нөхцөлд ажиллах, ажил хөдөлмөр эрхлэхийн тулд өөр газарт шилжин суурьшиж улмаар ихэнх цагаа гэр бүлээсээ хол өнгөрөөх, ажилгүй болох болон үүнээс болж санаа зовох зэрэг нь…

Read More