Нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах

Он:  2005-2007  Зорилго:  Монголын НЭМС-ийн магистрын сургалтын хөтөлбөрийг гадаадын нэр хүндтэй НЭМС-тай хамтран олон улсын стандартад ойртуулан боловсруулах Зорилт: Английн Бирмингхамын их сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэнд, Эпидемиологийн тэнхмийн туслалцаатайгаар Монголын НЭМС-ийн магистрын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах Тус сургуулийн багш нарын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, тохирсон сургалтын хөтөлбөрийг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх Багш оюутнуудад зориулсан шинэ агуулга, аргачлал бүхий…

Read More

Эрүүл монгол хүн

Жил: 2007 Зорилго:  “Эрүүл монгол хүн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энгийн, үр дүнтэй, хямд төсөр арга замыг судалж үзсэний үндсэн дээр нотолгоонд суурилсан баримт  бүхий санал боловсруулах Үйл ажиллагаа: Мэдээлэл баримт цуглуулах, уншиж тоймлох Үйл ажиллагааны санал боловсруулж дүгнэлт гаргах, тайлан бичих Үйл ажиллагаанд шаардлагатай хөрөнгийн тооцоо хийх Санхүүжүүлэгч байгууллага: Эрүүл мэндийн яам Төсөв: 1.701.500 төгрөг

Read More

НЭМ-ийн түгээмэл нэр томъёоны тайлбар толь бичгийг Монгол хэл дээр боловсруулах

Он: 2004-2007 Зорилго: Үндэсний хэмжээнд өргөн хэрэглэгдэх НЭМ-ийн тодорхойлолт, нэр томъёо бүхий толь бичгийг орчуулах Зорилт: Хэрэглээний давтамж ба ойлгогдохуйц байдлыг нь харгалзан монгол хэл дээр өргөн хэрэглэгдэх НЭМ-ийн тодорхойлолт, ойлголт, нэр томъёоны ерөнхий стандартыг бий болгох Хэл шинжлэлийн ялгаатай өвөрмөц шинжүүдийг илрүүлж, тэмдэглэл хөтлөх  Хүлээгдэж буй үр дүн: НЭМ-ийн нэр томъёоны албан ёсны дэлгэрэнгүй толь бичиг…

Read More

Эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл ба тогтвортой санхүүжилт сэдэвт үлгэр жишээ сургалтыг Монгол улсад зохион байгуулах

Он: 2006, 2007 Зорилго: Монгол улс эрүүл мэндийн салбарын шийдвэр гаргагчид, удирдах ажилтнуудад шинэчлэлийн янз бүрийн хувилбаруудын давуу болон сул талыг үнэлж, эрүүл мэндийн салбар дахь шинэчлэлийн парадигм, тулгарч буй бэрхшээлийн талаар нийтлэг ойлголттой болгож чадавхийг бэхжүүлэх Зорилт: Эрүүл мэндийн эдийн засаг, санхүүжилт болон эрүүл мэндийн өөрчлөлт шинэчлэлийн бусад чиглэлээр ажиллаж буй дунд ба дээгүүр шатны шийдвэр…

Read More

Өрхийн эмнэлгээр дамжуулан сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийг нийгмийн амьдралд оролцуулах чадвар олгох

Он: 2006 Зорилго:  Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалан, бэхжүүлэхийн тулд мэргэжилтнүүдийн чадавхийг нэгтгэх, олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх замаар Монгол улсын нийгмийн эрүүл мэндийн тогтвортой хөгжлийг дэмжин ажиллах Зорилт:  1.      Өрхийн эмнэлгийн дэргэд сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн биеэ даасан, өөртөө арчтай байдлыг нь нэмэгдүүлэх сургалтын нэгж байгуулах 2.      Хорооны удирдлага, нийгмийн ажилтан, хэсгийн дарга нарт сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн нийгмийн…

Read More

Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр нөлөөллийн үнэлгээ хийх

Жил: 2006 Зорилго: Монгол Улсын засгийн газрын “Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөрийн 2-р шатны үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнг хүн амын эрүүл мэнд, нийгэм эдийн засагт үзүүлсэн үр нөлөөг цогц байдлаар үнэлэх Зорилт: Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааны ололт амжилт, үр дүн, сургамж, иод дутлын эмгэгээс бүрэн ангижрах чиглэлээр цаашид зохион байгуулах үйл ажиллагааны чиглэл тодорхойлоход…

Read More

Улаанбаатар хотын биеэ үнэлэгчдийн дунд хийсэн шуурхай үнэлгээ

Он: 2006  Зорилго:  Судалгааны зорилго нь Улаанбаатар хотод биеэ үнэлэх байдал ямар байгаад үнэлгээ хийж, биеэ үнэлэгчдийн байршлын зураглалыг гаргаж, эмэгтэй биеэ үнэлэгчид болон тэдний үйлчлүүлэгчдийн дунд ХДХВ-ийн халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар зөвлөмж гаргахад оршино. Зорилт: 1.  Улаанбаатар хотын эмэгтэй биеэ үнэлэгчдийн байдалд дараах чиглэлээр үнэлгээ хийх: Эмэгтэй биеэ үнэлэгчдийн…

Read More

Улаанбаатар хотын өрхийн эмнэлгүүдийн эмч, сувилагчдын ёс зүйг сайжруулах сургалт явуулах

Он: 2006 Зорилго: Улаанбаатар хотын зарим өрхийн эмнэлгүүдэд эмч, ажилтнуудыг нь сургах замаар нээлттэй, ил тод, хариуцлагатай, ёс зүйтэй байдлыг дээшлүүлж, хүнд суртал, чирэгдэл үүсч байгаа нөхцлийг арилгахад чиглэсэн үйл ажиллагаа нэвтрүүлэх Зорилт: Сонгогдсон өрхийн эмнэлгүүдийн нээлттэй, ил тод, ёс зүйтэй, хариуцлагатай, шуурхай, соёлч боловсон үйлчилгээний одоогийн байдал болон хүнд суртал, чирэгдэл үүсч буй нөхцлийг илрүүлэх Илэрсэн…

Read More

Эх хүүхдийн эрүүл мэнд төсөлд эцсийн үнэлгээ хийх судалгаа

Он: 2006  Зорилго: Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлагын санхүүжүүлсэн Эх хүүхдийн эрүүл мэнд төслийн үр нөлөө, тогтвортой байдалд эцсийн үнэлгээг хийх Зорилтууд: 1.  Япон Монгол талын төсөлд оролцох хувь нэмрийг тодруулах, төсөл, төлөвлөгөөний ололт амжилтыг нэгтгэн дүгнэх 2.  5 шалгуураар төслийн ололт амжилтыг дэлгэрэнгүй үнэлгээгээр гүйцэтгэнэ (үр ашигтай байдал, бүтээмж, нөлөө, ач холбогдол, тогтвортой байдал) Үйл…

Read More

Монгол улсын үндэсний бодлогыг, ДЭМБ-ын тамхины хяналтын суурь конвенцитэй харьцуулсан судалгааны дүн

Он: 2006 Судлаачид: Б. Машбадрах MD, С. Төгсдэлгэр НЭМ-ийн магистр, Б. Хонгорзул НЭМ-ийн магистр, Б. Төмөрбат НЭМ-ийн магистр. Зорилго: ДЭМБ-ын ТХСК-ийн Монгол улс дахь хэрэгжилтийг үнэлэх, үнэлгээний дүн, зөвлөмжүүдийг олон нийт, хэрэгжүүлэгч байгууллагууд болон шийдвэр гаргагч нарын сонорт хүргэх Зорилт:  Тамхины хяналттай холбоотой үндэсний хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөрүүд ТХСК-ийн зорилт, үндсэн зарчмуудтай хэр нийцэж байгааг үнэлэх Тамхины сурталчилгааг…

Read More